• 0-2218-2205, 09-9052-9902, 09-9052-9912

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ

(Business Communication Academy)

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการและเหตุผล

กระแสโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลกระทบสำคัญที่ทำให้ประชาชนคนไทยมีความจำเป็นและความต้องการที่จะแสวงหาความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยงแปลงต่างๆของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจ

ความรู้นิเทศศาสตร์นับได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ต้องการของประชาชนคนทั่วไปในเวลานี้ มหาวิทยาลัยต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขานิเทศศาสตร์มากมายทั้งภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สาขาอื่นๆก็ได้บรรจุรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเข้าไว้ในหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบริหารธุรกิจ การสื่อสารนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร จัดการ และดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างไรก็ตามการศึกษาในระบบได้ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ศาสตร์สาขานี้ในวงจำกัด ยังมีประชาชนคนทั่วไปจำนวนมากในวิชาชีพแขนงต่างๆที่อยากจะเรียนรู้ แต่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนพอที่จะเข้าเรียนการศึกษาในระบบเพราะคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะเข้าเรียนตามหลักสูตร หรือพื้นฐานความรู้ไม่มากพอ หรืออยากเรียนรู้เพียงเฉพาะบางวิชาและไม่ประสงค์จะได้ปริญญาเพราะไม่มีเวลามากพอหรือไม่มีทุนพอที่จะเรียนทั้งหลักสูตร หรืออยากแสวงหาความรู้ในช่วงเวลาที่ตนสามารถเลือกได้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นหลัก และอื่นๆ

ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้คนไทยก้าวเข้าสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning society) แม้ว่าในปัจจุบันความเจริญรุดหน้าในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แต่ก็สามารถตอบสนองให้กับคนไทยบางกลุ่มบางระดับที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเท่านั้น ยังมีบุคคลอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงและต้องการการเรียนรู้ในห้องเรียน ได้พบหน้าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นที่มาจากหลากหลายวิชาชีพ ได้ถกอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม ตอบปัญหา ได้สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อกัน

ด้วยเหตุนี้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความพร้อมในด้านวิชาการ วิชาชีพ และคณาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการพัฒนาการเรียนรู้ในสาขานิเทศศาสตร์ และพร้อมที่จะนำความรู้บูรณาการกับศาสตร์สาขาต่างๆ ในลักษณะของสหสาขาวิชา ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการสื่อสารให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปในสังคมโลกธุรกิจแขนงต่างๆอย่างกว้างขวาง ในรูปแบบของตลาดวิชา ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มวิชาชีพ ได้เข้ามาแสวงหาจับจ่ายใช้สอยความรู้จากตลาดวิชาในสาขานิเทศศาสตร์ที่บูรณาการกับสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งจะเปิดอย่างกว้างขวาง ให้เข้าเรียนรู้ได้อย่างเสรี ตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานไปจนถึงความรู้ขั้นสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นสถาบันผู้นำในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การสื่อสารทางธุรกิจ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้ประชาชนคนไทยมีศักยภาพและความสามารถในการสื่อสาร มีความเข้าใจและสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดในโลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคต

รูปแบบของการจัดโครงการ

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัดหลักสูตรอบรมในหัวข้อต่างๆ ในสาขาการสื่อสารทางธุรกิจ จำนวนทั้งสิ้น 20 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร 3 ชั่วโมง จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่
1. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออฟไลน์
2. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
3. การสื่อสารในภาวะวิกฤตผ่านสื่อออนไลน์
4. การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
5. การสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจในงานบริการ
6. ศิลปะการประชุมทางธุรกิจ
7. ศาสตร์และศิลป์การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง
8. ทฤษฎีเกมกับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร 6 ชั่วโมง จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
9. การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
10. การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจด้วยศิลปะการแสดง
11. การพัฒนาทักษะการเขียนทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์
12. การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และกลยุทธ์การสื่อสารในองค์กร
13. การสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพทีม

หลักสูตร 3 และ 6 ชั่วโมง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
14. การพัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ
15. เทคนิคในการเจรจาต่อรองในงานขาย
16. ศิลปะการสื่อสารในงานขาย

หลักสูตร 9 ชั่วโมง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
17. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้ชายทำงาน+ภาคปฏิบัติ
18. การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้หญิงทำงาน+ภาคปฏิบัติ

หลักสูตร 6 และ 12 ชั่วโมง จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
19. เทคนิคการนำเสนอทางธุรกิจ+ภาคปฏิบัติ
20. การพัฒนาทักษะการพูดต่อหน้าที่ชุมชน+ภาคปฏิบัติ

วัน เวลา และ สถานที่

การอบรมจะจัดให้มีขึ้นทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 (รวมเวลาทั้งสิ้น 5 สัปดาห์) ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของเวลาในการจัดอบรมในแต่ละหลักสูตรตามปฏิทินการอบรม คลิกที่นี่